انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار کتاب ها و سایر منابع
چاپ کتاب محیط های کارست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/9/7 | 

چاپ کتاب محیط های کارست توسط جناب آقای دکتر صالحی پور میلانی و همکاران، انجمن ایرانی ژئومورفولوژی کسب این موفقیت را تبریک عرض می نماید.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.66.582.fa
برگشت به اصل مطلب