انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- سایر خبرها
نحوه شکل گیری دریاچه های پنجگانه آمریکا خبر از یوسف بخشی پور تاریخ 1396/8/9

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/8 | 
پس از ذوب یخچال ها در دوره های گرم، آب ذوب یخ در پشت یخرفتهای پیشانی جمع شده و دریاچه های بزرگ و کوچکی تشکیل داده اند. مشخصترین و بزرگترین نوع آن دریاچه های پنجگانه آب شیرین در شمال ایالات متحده آمریکا.
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.99.701.fa
برگشت به اصل مطلب