انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- سایر خبرها
راه‌اندازی اولین آزمایشگاه سن‌یابی به روش لومینسانس نوری در ایران خبر از یوسف بخشی پور تاریخ 1396/10/16

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/16 | 

راه‌اندازی اولین آزمایشگاه سن‌یابی به روش لومینسانس نوری در ایران توسط موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران (مشاهده متن کامل خبر)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.99.662.fa
برگشت به اصل مطلب