انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- سایر خبرها
سه مطلب بسیار جالب و خواندنی،تاریخ خبر،22/3/93،خبر از اکرم عیوضی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/3/22 | 
وجود دریاچه های صورتی رنگ نمک در کریمه،ادامه مطلب


افزایش تبخیر آب دریاچه ارومیه در 25 سال اخیر،ادامه مطلب
آق گل در سکوت خشک شد،ادامه مطلب

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.99.403.fa
برگشت به اصل مطلب