انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- سایر خبرها
دریاچه زریبار و منشأ پیدایش آن،تاریخ خبر 26/1/93،خبر از اکرم عیوضی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/1/26 | 
منشأ پیدایش و ساختمان زمین شناسی مریوان و دریاچه زریبار،ادامه مطلب
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.99.360.fa
برگشت به اصل مطلب