انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- نرم‌افزارها
فایل های مفید (عبدالحسین حاجی زاده)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آموزش نرم افزار ENVI (عبدالحسین حاجی زاده،11/  2 /94)

تعاریف و کلیات web GIS (عبدالحسین حاجی زاده- 11/  2/ 94)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.82.547.fa
برگشت به اصل مطلب