انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- نرم‌افزارها
آموزش نرم افزار ENVI

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آموزش نرم افزار ENVI (خبر و تهیه کننده: عبدالحسین حاجی زاده/27/3) ادامه مطلب
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.82.195.fa
برگشت به اصل مطلب