انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار کتاب ها و سایر منابع
کتاب آقای دکتر رسول صمد زاده تحت عنوان"ژئومورفولوژی ایران" توسط انتشارات سمت به چاپ رسید.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/6 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.66.839.fa
برگشت به اصل مطلب