انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار مجلات علمی
حذف پایان نامه از دوره کارشناسی خبر از یوسف بخشی پور تاریخ خبر 1395/10/9

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/10/10 | 

پایان نامه از دوره کارشناسی حذف می شود
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: درخصوص وضعیت پایان نامه ها در کشور برخی مقررات باید تغییر کند به ویژه در مقطع تحصیلی کارشناسی ضرورتی به تهیه پایان نامه وجود ندارد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.65.647.fa
برگشت به اصل مطلب