انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار مصاحبه‌ها و میزگردها
گزارش نشست دریای خزر در موسسه جغرافیا دانشگاه تهران، تاریخ خبر 20/10/1391، خبر از معصومه بنی صفار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/10/20 | 

گزارش نشست دریای خزر در موسسه جغرافیا دانشگاه تهران، ادامه مطلب

فایل صوتی نشست بزه زودی بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.63.145.fa
برگشت به اصل مطلب