انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
کنفرانس منطقه ای ژئومورفولوژی خبر از یوسف بخشی پور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/26 | 
ایران با اکثریت آرای کمیته اجرایی انجمن IAG، برگزار کننده کنفرانس منطقه ای ژئومورفولوژی برسال 2020 شد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.62.764.fa
برگشت به اصل مطلب