انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
کنگره بین المللی-تخصصی علوم زمین، خبر از اکبر مهرجو، 25/8/92

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/8/25 | 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.62.279.fa
برگشت به اصل مطلب