انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار انجمن
مجوز نشریه انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجوز علمی پژوهشی مجله انجمن ایرانی ژئومورفولوژی تحت عنوان پژوهش های ژئومورفولوژی کمی صادر گردید.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.61.52.fa
برگشت به اصل مطلب