انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- هیئت مدیره و بازرس
اعضاء هیأت مدیره انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضاء هیأت مدیره انجمن


نام و نام خانوادگی:  دکتر مجتبی یمانی - رئیس هیأت مدیره

آدرس پست الکترونیکی:  myamani@ut.ac.ir

اطلاعات بیشتر

AWT IMAGE 

نام و نام خانوادگی:  دکتر سیاوش شایان- معاون رئیس هیأت مدیره

آدرس پست الکترونیکی:  shayan@modares.ac.ir

اطلاعات بیشتر 

AWT IMAGEنام و نام خانوادگی:  دکتر عزت اله قنواتی

آدرس پست الکترونیکی:  ghanavati@khu.ac.ir

اطلاعات بیشتر

AWT IMAGE
 

نام و نام خانوادگی:  دکتر مهران مقصودی

آدرس پست الکترونیکی:  maghsoudi@ut.ac.ir

اطلاعات بیشتر

AWT IMAGE
 

نام و نام خانوادگی:  دکتر علی احمد آبادی

آدرس پست الکترونیکی:  a_ahmadabadi@yahoo.com

اطلاعات بیشتر

 AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی:  دکتر شهرام روستایی

آدرس پست الکترونیکی: roostaei@tabrizu.ac.ir

اطلاعات بیشتر

 AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی: سعید نگهبان

آدرس پست الکترونیکی:  snegahban@ut.ac.ir

اطلاعات بیشتر

 AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی:  ابوطالب محمدی

آدرس پست الکترونیکی: abo.mohammadi@ut.ac.ir

اطلاعات بیشتر

AWT IMAGE

نام ونام خانوادگی: دکتر سید مهدی حسین زاده

آدرس پست الکترونیکی:mm_hoseinzadeh1@yahoo.com

اطلاعات بیشتر


AWT IMAGE
 

اعضاء علی البدل هیأت مدیرهنام و نام خانوادگی: دکتر سعید خضری

آدرس پست الکترونیکی:   skhezri@uok.ac.ir

اطلاعات بیشتر

AWT IMAGE 

نام و نام خانوادگی: دکتر مریم جابری
آدرس پست الکترونیکی: jaberi_205@yahoo.com
اطلاعات بیشتر

بازرسنام و نام خانوادگی:  معصومه بنی صفار

سمت: بازرس اصلی

آدرس پست الکترونیکی:  banisaffar@ut.ac.ir

اطلاعات بیشتر

AWT IMAGE
 


 
 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.57.17.fa
برگشت به اصل مطلب