انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه زنجان
زمان تعویقی کارگاه مدیریت غارهای کارستی و نقشه برداری از آنها به 6و7 خرداد 1394

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/2/25 | 
توجه توجه
 بنا به درخواست متقاضیان ,زمان برگزاری کارگاه مدیریت غارهای کارستی و نقشه برداری از آنها در دانشگاه زنجان از 23 و24 اردیبهشت به روزهای 6و7 خرداد1394 به تعویق افتاد
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find-1.173.552.fa.html
برگشت به اصل مطلب