انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه رازی کرمانشاه
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری، ۲ شهریورماه ۱۳۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/2 | 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
رساله دکتری رشته جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی
شناسایی، ارزیابی و مدیریت خاستگاه­های گردوغبار در استان­ های کرمانشاه و ایلام
استاد راهنما:
دکتر ایرج جباری
استاد مشاور:
دکتر امان اله فتح نیا
داوران داخلی:
دکتر امجد ملکی
دکتر جعفر معصوم ­پور
داور خارجی:
دکتر مسیب حشمتی
دانشجو:
مجید احمدی ملاوردی
دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۰۳، ساعت ۱۱ - ۱۳
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find-1.171.838.fa.html
برگشت به اصل مطلب