انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه رازی کرمانشاه
نشست علمی - تخصصی با عنوان ناپایداری زمین و مکان یابی برای استقرار های جدید- مجید احمدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/27 | 
نشست علمی - تخصصی با عنوان ناپایداری زمین و مکان یابی برای استقرار های جدید در رابطه با برخی سکونتگاه­های آسیب دیده­ زلزله سرپل ذهاب وازگله در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی در روز یکشنبه بیست و سوم اردبیهشت ماه 1397 برگزار شد. در این نشست مطالبی از سوی دکتر مهدی زارع (استاد پژوهشکده زلزله شناسی و عضو وابسته فرهنگستان علوم) و دکتر سید علی بدری (دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران) برای اساتید و دانشجویان ارائه گردید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.171.798.fa
برگشت به اصل مطلب