انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه رازی کرمانشاه
اعضای هیات علمی گرایش ژئومورفولوژی دانشگاه رازی (مجید احمدی)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/7/10 | 

   اعضای هیات علمی موجود در گرایش ژئومورفولوژی دانشگاه رازی  به شرح زیر می باشد.

 دکتر محمود علایی طالقانی

AWT IMAGE 

              

 رشته تحصیلی 

 رتبه آموزشی

شماره تماس

 آدرس پست الکترونیکی 

جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی

 استادیار

 09188332123 

 malaee@ymail.com 

 

  کتاب های تالیف شده:

 - ژئومورفولوژی ایران

  این کتاب در چهارده فصل تنظیم شده است. در فصل اول تحت عنوان کلیات طبیعی ایران، مشخصات کلی سرزمین ایران بیان شده و در فصل دوم تکامل زمین ساختی ایران به منظور  دستیابی به واحدهای مورفوتکتونیکی(پیکر زمین ساختی) مورد بحث قرار گرفته است. در فصل سوم واحدهای بزرگ ژئومورفولوژی ایران معرفی شده اند و در 11 فصل بعدی ویژگی های هر واحد جداگانه مورد بررسی و تشریح قرار گرفته اند.

 

AWT IMAGE

 

  - مبانی زمین شناسی

 تدوین کتاب حاضر به منظور ارائه اطلاعات مورد نیاز از زمین برای پژوهشگران جغرافیا در قالب دو واحد درسی صورت گرفته و در آن سعی شده است مطالبی ارائه گردد تا از آن ها بتوان در توجیه مسائل روی زمین استفاده کرد. بر این اساس این کتاب در ده فصل تنظیم شده است. فصل اول و دوم اطلاعات کلی از سطح و درون زمین بدست می دهد. در فصل سوم مسئله ایزوستازی و علل جابجایی پوسته زمین در جهت قائم که توجیه کننده برخی از مسائل ژئومورفولوژی و حوادث سطح زمین است مورد بحث قرار گرفته است. در فصل چهارم، تکتونیک صفحه ای و در فصل پنجم و ششم ، کانی ها و انواع سنگها بحث شده است در فصول هفتم، هشتم و نهم فعالیت های کوهزایی و چگونگی تشکیل انواع کوهها و همچنین فعالیت های درونی زمین یعنی زلزله و آتشفشان مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل آخر نیز تاریخ گذشته زمین و روش های تعیین سن به منظور شناخت اجمالی از حوادث گذشته آمده است.

AWT IMAGE

 


دکتر ایرج جباری

AWT IMAGE 

              

 رشته تحصیلی 

 رتبه آموزشی 

 شماره تماس 

 آدرس پست الکترونیکی 

جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی

دانشیار

 09188332017 

 ir_jabbari@yahoo.com 

 

 کتاب های تالیف شده:

  - ژئومورفولوژی مناطق شهری

  این کتاب برای دانشجویان رشته جغرافیای طبیعی، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و جغرافیای روستایی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «ژئومورفولوژی مناطق شهری» به ارزش 2 واحد تدوین شده و در پنج فصل تنظیم شده است. فصل اول، مفهوم ژئومورفولوژی شهری و اهمیت آن در مطالعات مناطق شهری فصل دوم، محدودیتهای ژئومورفولوژیک برای توسعه شهر فصل سوم، فعالیتهای انسانی و بازخورد منفی آنها در شهرها فصل چهارم: رعایت اصول ژئومورفولوژیک در برنامه‌ریزی شهری و تأثیرات آن فصل پنجم: اصول پهنه‌بندی ژئومورفولوژیک برای توسعه شهر. 

AWT IMAGE

 

 - روش های آماری در علوم محیطی و جغرافیایی

 این کتاب در نه فصل تنظیم شده است. فصل اول، گرد آوری و آماده سازی داده ها، فصل دوم، توصیف داده ها، فصل سوم، آشنایی مفاهیم احتمال و توزیع نرمال، فصل چهارم، شیوه های نمونه گیری، فصل پنجم، آزمون فرض ها و اصول تصمیم گیری آماری، فصل ششم، آزمون اختلاف بین دو پارامتر گرایش مرکزی، فصل هفتم، آزمون اختلاف بین بیش از دو نمونه، فصل هشتم،ر تجزیه و تحلیل فراوانی داده ها، فصل نهم، رابطه بین متغییرها و پیش بینی پدیده ها.

 

AWT IMAGE


 دکتر امجد ملکی 

AWT IMAGE 

 رشته تحصیلی 

 رتبه آموزشی 

 شماره تماس 

 آدرس پست الکترونیکی 

 جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی 

دانشیار

 09181324113 

 amjad_maleki@yahoo.com 

 

  کتاب های تالیف شده:

 - تفسیر نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی

 شناسایی و تفسیر نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی به عنوان موارد تخصصی مقطع کارشناسی رشته جغرافیای طبیعی (گرایش ژئومورفولوژی) تعیین شده است. در این کتاب مطالب تدوین شده مورد استفاده دانشجویان رشته جغرافیا و سایر رشته های مرتبط با علوم زمین قرار میگیرد. این کتاب در پنج فصل تنظیم شده است. فصل اول،نقشه و نقشه خوانی، فصل دوم نقشه توپوگرافی، فصل سوم، نمایش ناهمواریها و ی نقشه های توپوگرافی و تفسیر آنها، فصل چهارم، آشنایی با نقشه و مقاطع زمین شناسی و فصل پنجم، نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی و تفسیر پدیده های انسانی-اقتصادی.

 

AWT IMAGE

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.171.452.fa
برگشت به اصل مطلب