انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه های یزد
نخستین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی) در آمایش سرزمین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/6/20 | 
نخستین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی) در آمایش سرزمین توسط دانشگاه ازاد اسلامی واحد یزد برگذار میگردد
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find-1.170.434.fa.html
برگشت به اصل مطلب