انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تبریز
تصاویری از آزمایشگاه ژئومورفولوژِی دانشگاه تبریز خبر: مسعود رحیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/26 | 
 آزمایشگاه ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز
AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.168.381.fa
برگشت به اصل مطلب