انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تبریز
تعدادی از کتب ژئومورفولوژی تالیف شده توسط اساتید دانشگاه تبریز خبر: مسعود رحیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/26 | 
رودخانه ها و دشتهای سیلابی (جلد اول)دینامیک و فرایندها
Rivers and Floodplains (Volume 1): Dynamic and Processes Description
نویسنده : جان اس. بریج مترجم : دکتر محمدحسین رضائی مقدم ، دکتر مهدی ثقفی                        
                       AWT IMAGE
این کتاب برای دانشجویان رشته جغرافیای طبیعی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان منبع کمکی دروس «ژئومورفولوژی دینامیکی»، «ژئومورفولوژی رودخانه» و «تحلیلهای کمی در ژئومورفولوژی» هر کدام به ارزش 2 واحد ترجمه شده است.فهرست : مقدمه مترجمان پیشگفتار فصل اول: مروری بر سیستمهای رودخانه‌ای فصل دوم: بخشهای بنیادی جریان آب فصل سوم: اصول و مبانی حمل رسوب فصل چهارم: اشکال بستر و ساختمانهای رسوبی فصل پنجم: مجاری آبرفتی و موانع ماسه‌ای

ژئومورفولوژی مناطق شهری Urban Geomorphology
نویسنده : دکتر شهرام روستایی ، دکتر ایرج جباری
AWT IMAGE
 این کتاب برای دانشجویان رشته جغرافیای طبیعی، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و جغرافیای روستایی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «ژئومورفولوژی مناطق شهری» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.فهرست : فصل اول: مفهوم ژئومورفولوژی شهری و اهمیت آن در مطالعات مناطق شهری فصل دوم: محدودیتهای ژئومورفولوژیک برای توسعه شهر فصل سوم: فعالیتهای انسانی و بازخورد منفی آنها در شهرها فصل چهارم: رعایت اصول ژئومورفولوژیک در برنامه‌ریزی شهری و تأثیرات آن فصل پنجم: اصول پهنه‌بندی ژئومورفولوژیک برای توسعه شهر

هیدرولوژی Hydrology
 نویسنده : دکتر مجید زاهدی ، دکتر مریم بیاتی خطیبی
AWT IMAGE
این کتاب برای دانشجویان رشته جغرافیای طبیعی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «هیدرولوژی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.فهرست : مقدمه فصل اول : تاریخچه و مفاهیم علم هیدرولوژی فصل دوم : ویژگیهای فیزیوگرافیک حوضه‌های بریز فصل سوم : داده‌ها و روشهای آماری در هیدرولوژی فصل چهارم : هواشناسی و هیدرولوژی فصل پنجم : هیدرومتری فصل ششم : تحلیل جریانها (سیلها و آبنمود) فصل هفتم : رژیم رودخانه‌ها ضمائم سایتهای مربوط به هیدرولوژی منابع

اسناد و روش برای تفسیر نقشه های جغرافیا و زمین شناسی
 تالیف: آرشامبول، لنفاف و وانی ترجمه: دکتر عبدالحمید رجائی
AWT IMAGE
چاپ اول: 1372 تاریخ و نوبت چاپ: 1390 چهارم ، لیتوگرافی، چاپ و صحافی: انتشارات دانشگاه تبریز


نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.168.380.fa
برگشت به اصل مطلب