انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه فردوسی مشهد
شماره پانردهم مجله علمی پژوهشی جغرافیا و مخاطرات محیطی منتشر گردید. خبر از خسروی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/3/6 | 

شماره پانزدهم مجله علمی پژوهشی جغرافیا و مخاطرات محیطی منتشر گردید

شبیه سازی متغیرهای اقلیمی استان سمنان با سناریوهای مدل گردش عمومی جو - زهرا حجازی زاده ; دکتر سید محمد حسینی ; علی رضا کربلایی درئی

ارزیابی تأثیر تزریق یون کلسیم بر مقاومت مکانیکی خاک های ریزدانه      - رحیم کاظمی ; محمد هادی داودی

بررسی و تحلیل مدل تجربی رفتارهای کاهش خطر زلزله خانوارهای شهر تهران  - زهرا عسگری زاده ; مجتبی رفیعیان ; هاشم داداشپور

سنجش رضایت‌مندی از کیفیت زندگی در مجتمع‌های زیستی احداث شده پس از رویداد زلزله مطالعه موردی: شهرستان زیرکوه (قاین) - علی حاجی نژاد ; علی اکبر عنابستانی ; ملیحه نوروزی ; سیده سمیه خاتمی

واکاوی همدیدی سامانه کم فشار سودانی در رخداد ترسالی ها و خشکسالی های نیمه جنوبی ایران - فاطمه پرک ; احمد روشنی ; بهلول علیجانی

توسعه یک شاخص ترکیبی چندمتغیره بر پایه تحلیل مؤلفه مبنا برای ارزیابی خشک‌سالی‌های آب  هواشناختی در جنوب‌شرق ایران (مطالعه موردی: حوضه سد پیشین) -  حمید نظری پور

ارتقاء مدل اسلمسا با ترفندی تکنیکی در سهم گذاری عوامل فرسایشی - محمد حسین رامشت ; مژگان انتظاری ; سوسن دلسوز

ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی احداث سد بار نیشابور - مرجان طاهری صفار ; ناصر شاهنوشی ; لیلی ابوالحسنی 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.167.605.fa
برگشت به اصل مطلب