انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه فردوسی مشهد
بازدید دانشجویان دکتری ژئومورفولوژِی از ارتفاعات بینالود به سرپرستی دکتر حسین زاده- خسروی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/3/13 | 
AWT IMAGEAWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.167.558.fa
برگشت به اصل مطلب