انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه فردوسی مشهد
شماره دهم مجله علمی - پژوهشی جغرافیا و مخاطرات محیطی منتشر گردید-خبر از: خسروی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/12/10 | 

AWT IMAGE

شماره ی جدید(سال 3 ، شماره 10 ،(1393)) مجله علمی - پژوهشی جغرافیا و مخاطرات محیطی(مجله مربوط به دانشگاه فردوسی مشهد، گروه جغرافیا) منتشر گردید. کاربران محترم می توانند جهت دریافت مقالات از لینک های زیر استفاده بفرمایند

عناوین و لینک دانلود مقالات :

نقش الگوهای گردش مقیاس منطقه‌ای جو بر وقوع روزهای بسیارآلوده در شهر مشهد - سلیمان صادقی ; عباس مفیدی ; مهین جهانشیری ; رضا دوستان

ارزیابی توان الگوی زنجیرۀ مارکوف در برآورد و پهنه‌بندی احتمالاتی روزهای خشک ایران- حسین عساکره ; فریبا صیادی

تغییرات زمانی- مکانی درازمدت شار تابش خالص در گستره ایران- احمد روشنی ; هوشنگ قائمی ; زهرا حجازی زاده  

پهنه‌بندی مخاطره آتش سوزی پارک ملی گلستان با استفاده از رگرسیون لجستیک- حسن فرامرزی ; سید محسن حسینی ; مهدی غلامعلی فرد                                                           

تعیین روابط شدت، مدت، فراوانی و سطح درگیر با خشکسالی در شمال‌غرب ایران- پرویز رضائی ; محمود روشنی ; سیده مهشید امیرآبادیزاده                                                            

تحلیل فضایی اثرات مخاطرات طبیعی در نواحی روستایی با استفاده از مدل مولفه‌های اصلی‌وزن‌جغرافیایی(مطالعه موردی: حوضه الموت قزوین)- حسنعلی فرجی سبکبار ; سیدعلی بدری ; رضا عباسی ورکی ; الهام عباسی ورکی  اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش تاب آوری کشاورزان در برابر مخاطرات طبیعی (با تاکید بر خشکسالی) منطقه مورد مطالعه: کشاورزان روستاهای شهرستان ایجرود- طاهره صادقلو ; حمدالله سجاسی قیداری

بررسی سینوپتیکی الگوهای فشار مرتبط با بلاکینگ های موثر بر رخداد بارش های مداوم (5 روز و بیشتر) و سنگین در ایران: درفصل سرد2012-195-فاطمه درگاهیان ; بهلول علیجانی ; حسین محمدی                                                            

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find-1.167.509.fa.html
برگشت به اصل مطلب