انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه فردوسی مشهد
انتشار مقاله ی "پایداری دو جانبه و فروپاشی کاتاستروفیک: تحلیل ترمودینامیکی پدیده بیابان زایی" توسط جناب آقای دکتر عادل سپهر-خبر:خسروی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/4/20 | 

انتشار مقاله ی "پایداری دو جانبه و فروپاشی کاتاستروفیک: تحلیل ترمودینامیکی پدیده بیابان زایی" توسط جناب آقای دکتر عادل سپهر

چکیده مقاله

مطالعات صورت گرفته درباره پدیده بیابانی شدن عمدتا معطوف به تحلیل فرآیند بیابانی شدن در مفهوم تخریب اراضی در مناطق خشک و نیمه خشک و بررسی عوامل موثر در تسریع روند آن است. چنین برداشت‌هایی ناشی از نگاهی تدریجی به بیابانی شدن اکوسیستم است. در چنین نگرشی مشکل بتوان مرز بین حالات پایداری و ناپایداری، تعادل و عدم تعادل و آستانه های فروپاشی اکوسیستم را تفکیک و تشخیص داد. حال آنکه در جهان ترمودینامیک، وقایع به شکل دیگری رخ می‌دهند. در دیدگاه ترموسیستمی، بیابان شدن یک منطقه را می‌توان نوعی جریان کاتاستروفیک از تغییر حالات ماده و انرژی دانست. به عبارتی بیابانی شدن گذر و عبور دینامیکی از یک حالت پایدار تولیدی به یک حالت کم‌تر پایدار یا با تولید بیولوژیک کم‌تر است. این گذر در نتیجه آشوب‌ها و اغتشاشات سیستمی حاصل از تغییرات محیطی است. در این مقاله سعی شده است تا...

منبع: مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، جلد25 شماره 2

کاربران محترم می توانند جهت دریافت این مقاله بر روی لینک زیر کلیک فرمایند.

دانلود

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.167.418.fa
برگشت به اصل مطلب