انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تهران
بازدید میدانی دانشجویان ارشدو دکتری ژئومورفولوژی از قم ،خبر از خانم فخری طاهری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/1 | 
بنام خداوند حکیم
دانشجویان ارشد و دکتری  ژئومورفولوژی ورودی 98،به سرپرستی آقای دکتر سید محمد زمان زاده و آقای دکتر مقیمی به منظور آشنایی دانشجویان باعوارض و لند فرم ها و بررسی سنگ های منطقه به قم رفتند.
در ابتدا به محل پادگانه های رودخانه شور رفتندو ضمن بررسی این پادگانه ها  ،سنگ های آن مناطق را توسط دکتر زمان زاده بررسی نمودند.سپس تافونی ها را که حاصل انحلال آب و فرسایش باد هست را مشاهده نموده و مورد بررسی قرار دادند.

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.162.832.fa
برگشت به اصل مطلب