انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تهران
بازدید میدانی دانشجویان ارشد ژئومورفولوژی از قم وکاشان،خبر از خانم فخری طاهری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/1 | 
بنام خداوند حکیم
دانشجویان ارشد ژئومورفولوژی ورودی 98،به سرپرستی آقای دکتر یمانی و خانم دکتر شیرین محمدخان به منظور آشنایی دانشجویان با تکنیک های نمونه برداری رسوبات و مشاهده نمودن عوارض زمین به سفر یک روزه قم وکاشان رفتند.دانشجویان ابتدا پادگانه های رودخانه شورو گسترش گالی های آن  را مشاهده کردند وسپس به پلایای حوض سلطان رفته و در آنجا به نمونه برداری  رسوبات پرداختند ودر آخر در مسیر کاشان گنبد های نمکی را مشاهده نمودند.

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.162.830.fa
برگشت به اصل مطلب