انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تهران
پژوهشگران نمونه در دانشگاه تهران،خبر از خانم فخری طاهری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/25 | 
بنام خداوند حکیم
به اطلاع می رساند  دکتر دره میر حیدر بعنوان پژوهشگر پیشکسوت ،دکتر سید کاظم علوی پناه ودکتر سید موسی حسینی وهمچنین دکتر امیررضا خاوریان به عنوان پژوهشگران نمونه در دانشگاه تهران  برگزیده شده اند.
باارزوی موفقیت برای این عزیزان.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find-1.162.828.fa.html
برگشت به اصل مطلب