انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تهران
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد شهناز علیزاده(خبر از کوشا گلکار)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/6/22 | 

AWT IMAGE

 

هیدرو دینامیک رودخانه ی کردان و تاثیر آن بر

نا پایداری آبراه

شهناز علیزاده

دانشجوی هیدروژئومورفولوژی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.162.435.fa
برگشت به اصل مطلب