انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تهران
سفر علمی آقای دکتر یمانی و همراهان به بام ایران قله دماوند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/5/28 | 
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.162.428.fa
برگشت به اصل مطلب