انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه شهید بهشتی
شماره بیست و هشتم نشریه علمی و پژوهشی پژوهش های دانش زمین خبر ار رشیدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/27 | 
شماره بیست و هشتم نشریه علمی و پژوهشی پژوهش های دانش زمین
 
ارزیابی آسیب‌پذیری سواحل نسبت به بالا آمدن تراز آب دریا، استان مازندران http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/9792
تعیین دبی مقطع پر و توان جریان رودخانه لیقوان‌چای بر اساس ویژگی-های مورفومتری کانال http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/10063
انسجام سازمانی و شناسایی دست اندرکاران کلیدی در مدیریت پایدار سرزمین (منطقه مورد مطالعه: شهرستان محلات- استان مرکزی) http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/8490
ارتفاع خط تعادل (TP-ELA و TPW-ELA) در ارتفاعات زاگرس http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/6686
مقایسه روش‌های نیمرخ‌های عرضی متساوی‌البعد و پلیگون تغییرات در بررسی تغییرات خطوط ساحلی (مطالعه موردی: قاعده دلتای چالوس) http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/8719
تحلیل هندسی و جنبشی تاقدیس زیلویی در بخش شمالی فروبار دزفول، جنوب باختر ایران http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/11250
ریزرخساره ها و مدل رسوب‌گذاری سازند قم در ناحیه خورآباد (جنوب شرقی قم) http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/6751
مقایسه شبکه‌های عصبی با روش‌های داده‌کاوی به ‌منظور شبیه‌سازی عنصر مس؛ مطالعه موردی: پرکام کرمان http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/5734
پترولوژی و ژئوشیمی توده‌های سینیتی و گابرویی شمال معدن فسفات اسفوردی (شمال‌خاور بافق) http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/5597
جهت ورود به سایت نشریه علمی و پژوهشی پژوهش های دانش زمین بر روی لینک مقابل کلیک کنید http://esrj.sbu.ac.ir/
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.161.810.fa
برگشت به اصل مطلب