انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه شهید بهشتی
شماره بیست و هفتم نشریه علمی و پژوهشی پژوهش های دانش زمین خبر ار رشیدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/27 | 
شماره بیست و هفتم نشریه علمی و پژوهشی پژوهش های دانش زمین
پیش بینی و تحلیل رخداد یخبندان های سبک و سنگین استان اردبیل با استفاده از خروجی ریزگردان لارس دبلیو جی در دهه های آینده http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/8162
ارزیابی خشکسالی و تاثیر آن بر منابع آب سطحی و زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز رودخانه میناب) http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/13879
ارزیابی اثرات توسعه حمل‌و‌نقل عمومی (مترو و BRT) بر کاربری زمین شهری  نمونه موردی: منطقه 7 شهرداری تهران http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/13880
بررسی اثرات پخش سیلاب بر خصوصیات خاک و مورفومتری مخروط افکنه دشت ذهاب کرمانشاه http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/4353
دیاژنز و ارزیابی نقش تغییرات تخلخل بر توان مخزنی آسماری- جهرم در چاه‌های شماره2، 10 و 11 میدان نفتی گل‌خاری http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/13881
محاسبه اکتیویته سیالات در میگماتیت های همدان با استفاده از کانی کردیریت http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/4390
فرامینیفرای بنتیک هیالین فاقد پیچش سازند قم در ناحیه الگو، شمال ایران مرکزی http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/6096
مطالعه الگوهای آماری سیستم های شکستگی منطقه اخلمد (شمال غرب بینالود) بر روی نقشه رسم شده از روش دورسنجی http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/4343
بررسی الگوهای اکتشافی ذخایر آهن اسکارنی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ در شمال شرق دلیجان http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/4392
جهت ورود به سایت نشریه علمی و پژوهشی پژوهش های دانش زمین بر روی لینک مقابل کلیک کنید http://esrj.sbu.ac.ir/
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.161.809.fa
برگشت به اصل مطلب