انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه شهید بهشتی
سفر علمی یکروزه قم دانشجویان دکتری دانشگاه شهید بهشتی به سرپرستی آقای دکتر ثروتی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/8/30 | 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.161.628.fa
برگشت به اصل مطلب