انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه خوارزمی
بازدید علمی دانشجویان کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی به همراه دکتر صفاری و دکتر احمدآبادی از غار نخجیر، 19آذر 93،خبر از زهرا رنجبر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/9/28 | 

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.160.498.fa
برگشت به اصل مطلب