انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه خوارزمی
روز معلم مبارک، دوازدهم اردیبهشت1393، خبر از زهرا رنجبر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/12 | 

تقدیم به همه ی اساتید :

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.160.370.fa
برگشت به اصل مطلب