انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه خوارزمی
دیدگاه ها و نظریه ها در علم ژئومورفولوژی، 20 دی ماه 1392، خبر از خانم محمدیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/1 | 

دیدگاه ها و نظریه ها در علم ژئومورفولوژی

AWT IMAGE

مطالعه تاریخچه پیدایش و تحول علم ژئومورفولوژی نشانگر این واقعیت است که تا اواخر نیمه اول قرن بیستم، عقب ماندگی این علم نسبت به سایر علوم مجاورنظیر زمین شناسی، خاک شناسی و اکولوژی تنها مربوط به برداشت نادرست و ناقص از تعریف این علم نبوده، بلکه نگرش یک بعدی و عدم ارائه روش شناسی (متدولوژی) لازم بر آن از یک طرف و نشناختن جایگاه آن در بین علوم زمین از طرف دیگر، به ویژه عدم شناخت روابط تنگاتنگی که این دانش می تواند با علوم طبیعی، زمین و انسانی داشته باشد- موجب شده است که دانش ژئومورفولوژی در انزوا بماند و کم محتوا نمایانگر شود. از نیمه دوم قرن بیستم به بعد، تحول عظیمی در ژئومورفولوژی ایجاد شد که با به کارگیری دیدگاه های جدید این علم از رکود و انزوا خارج شد با این تحول بر جنبه کاربردی دانش ژئومورفولوژی در تجزیه و تحلیل پدیده ها و حل مشکلات دنیای امروز افزوده شد.

دراین مجال سعی داریم که دیدگاه ها و نظریه های علم ژئومورفولوژی را از قدیم به چدید به دوستداران علم ژئومورفولوژی معرفی نماییم. باشد که خالق هستی یاریگرمان باشد.

 درآغاز دیدگاه تکاملی دیویس

 

دیدگاه تکاملی یا اکولوژیک (قسمت اول)

دیدگاه تکاملی که توسط موریس دیویس(زمین شناس) در تحلیل تحولات چهره پوسته خارجی زمین(ژئومورفولوژی) به کار گرفته شد، اصول خود را بیشتر از یافته های داروین(زیست شناس) گرفته بود . این نکته را در نظر داشته باشید که دیدگاه اکولوژیک نباید"مساله محیط و یا زیستن در آن را "در ذهن شما تداعی کند.

دیدگاه اکولوژیک یا تکاملی، یک مدل زمانی در سیر تحولات و تغییرات برای ما ترسیم می کند.به عبارتی در تحلیل ناهمواری ها تحول درآنها، به صورت یک مسیر مشخص که دارای مراحل خاصی است تعریف و هرمرحله نسبت به مراحل قبلی و بعدی خود تقدم و تاخر دارد. به عبارت دیگر هر مرحله هویتی مستقل ندارد بلکه تکوین یافته مرحله قبلی و بستری برای مرحله بعد به شمار می آید .

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.160.363.fa
برگشت به اصل مطلب