انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تربیت مدرس
سفر علمی دانشجویان ژئومورفولوژی در تاریخ 1393/7/20 به حوضه جاجرود به سرپرستی دکتر سیاوش شایان - خبر از مریم رحمتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/9/20 | 
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.159.492.fa
برگشت به اصل مطلب