انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تربیت مدرس
برگزاری عملیات میدانی به حوضه جاجرود توسط انجمن دانشجوئی-ژئومورفولوژی دانشگاه تربیت مدرس به سرپرستی دکتر سیاوش شایان - خبر از مریم رحمتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/7/11 | 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.159.454.fa
برگشت به اصل مطلب