انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تربیت مدرس
هفته بزرگداشت معلم

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/16 | 

"روز استاد گرامی باد"                                                                                                                                                                       

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.159.371.fa
برگشت به اصل مطلب