انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تربیت مدرس
سفر علمی دانشجویان دکتری تربیت مدرس و تهران به جنوب ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سفر علمی دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه های تربیت مدرس و تهران به جنوب ایران 
(جاسک، میناب و بندر عباس)
                                AWT IMAGE
ارسال شده توسط مریم رحمتی                                                                                                                                                                         23/10/1392
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.159.320.fa
برگشت به اصل مطلب