انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- نشریات علمی پژوهشی
پژوهش های جغرافیای (28/11/91- عبدالحسین حاجی زاده)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/11/28 | 

مجلات علمی و پژوهشی:
برای دریافت فهرست کامل مجلات علمی پژوهشی اینجا را کلیک کنید

 

1- فصل نامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی

2- پژوهش های جغرافیای طبیعی

3- پژوهش های جغرافیای انسانی

4- پژوهش های روستایی

http://geography.ut.ac.ir/fa/59

 5- نشریه محیط جغرافیایی

6- فصل نامه تحقیقات جغرافیایی

7- مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

8- جغرافیا و برنامه ریزی

9- فصل نامه جغرافیا توسعه ناحیه ای

10- فصل نامه جغرافیا و مخاطرات محیطی

11- برنامه ریزی و آمایش فضا

12- مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

13- فصل نامه جغرافیا و توسعه

14- فصل نامه علمی – پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران

15- تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

17- پژوهش های فرسایش محیطی

18- فصل نامه فضای جغرافیایی

19- فصل نامه جغرافیا و مطالعات محیطی

20- فصل نامه بیابان

21- مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

22- پژوهش نامه مدیریت حوضه آبخیز

23- فصل نامه پژوهش های آبخیزداری

24- تحقیقات مرتع و بیابان ایران

25- مجله مرتع و آبخیزداری

26- پژوهش های حفاظت آب و خاک

27- فصل نامه جغرافیای طبیعی

28- مجله علوم زمین

29- مجله پژوهش های علوم زمین

30- فصلنامه زمین شناسی ایران

31- فصل نامه علمی – پژوهشی اکوسیستم های طبیعی ایران
32- نشریه جغرافیا و پایداری محیط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.130.163.fa
برگشت به اصل مطلب