انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- گروه های ژئومورفولوژی
دپارتمان ژئومورفولوژی اروپا (خبر: 20/ 9/ 91 خبر از عبدالحسین حاجی زاده)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/20 | 

دانشگاه kULEVEN (بلژیک) (1/12- عبدالحسین حاجی زاده)

http://ees.kuleuven.be/geography/index.html

دپارتمان ژئومورفولوژی اتحادیه علوم زمین اروپا ادامه مطلب

http://www.egu.eu/inside-egu/divisions-and-present-officers/division-geomorphology/opportunities.html

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find-1.126.116.fa.html
برگشت به اصل مطلب