انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- گروه های ژئومورفولوژی
دپارتمان ژئومورفولوژی دانشگاه کانزاس آمریکا(تاریخ خبر: 20/ 9/91- خبر از عبدالحسین حاجی زاده)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/20 | 
دپارتمان ژئومورفولوژی دانشگاه کانزاس آمریکا http://web.ku.edu/~soil/Home.html
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.126.114.fa
برگشت به اصل مطلب