انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- فیلم های ژئومورفولوژی
فوران آتشفشان ها خبر از یوسف بخشی پور تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/27 | 
تماشای نحوه فوران های ناگهانی آتشفشانهای مختلف جهان
( مشاهده کلیپ)
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.113.697.fa
برگشت به اصل مطلب