انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- فیلم های ژئومورفولوژی
طرح کرونوس خبر از یوسف بخشی پور تاریخ 1396/2/16

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/16 | 

طرح اروپایی «کرونوس» برای زمان بندی فورانهای آتشفشانی
آتشفشانها یکی از قدرتمندترین نشانه های طبیعی هستند. محققان طرح موسوم به «کرونوس» مشغول بررسی هایی هستند که نتیجه اش می تواند نوعی ساعت زمین شناختی برای فعالیت آتشفشانها باشد (تماشای خبر)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.113.660.fa
برگشت به اصل مطلب