انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- فیلم های ژئومورفولوژی
گلفشان کهیر فیلم از یوسف بخشی پور تاریخ 1395/9/28

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/9/28 | 

گلفشان کهیر
فوران گلفشان کهیر که حدود یک سال غیر فعال بوده است.
بعد از بارش باران گلفشان فوران میکنید و گل به بیرون پرتاب میکند( دانلود فیلم)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.113.643.fa
برگشت به اصل مطلب