انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- فیلم های ژئومورفولوژی
پدیده گلفشان شهرستان کنارک فیلم از یوسف بخشی پور تاریخ 1395/9/28

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/9/28 | 

پدیده گلفشان شهرستان کنارک
گِل فِشان پدیده ای طبیعی است که طی آن گل ولای از زیر زمین به شکل چشمه وار به سطح زمین می رسد و شکل ماهوری بخود می گیرد.( دانلود فیلم)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.113.642.fa
برگشت به اصل مطلب