انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- عکس ها
تافونی در سنگ های روستای وردیج خبر از یوسف بخشی پور تاریخ1396/2/28

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/28 | 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.112.677.fa
برگشت به اصل مطلب