انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- آزمون دکتری
پاسخنامه تشریحی آزمون دکترای ژئومورفولوژی 1391 (23/9/91 خبر از عبدالحسین حاجی زاده)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/23 | 

پاسخنامه تشریحی سوالات آزمون دکترای ژئومورفولوژی  (بخش ژئومورفولوژی)  ادامه  

پاسخ سوال 33: گزینه ج (منبع: ژئومورفولوژی ایران، ص 144-145 ،مقیمی)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.105.120.fa
برگشت به اصل مطلب