انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- منابع ارشد و دکترای جغرافیا
هدف از ایجاد صفحه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
هدف از ایجاد این صفحه ارائه توصیه ها و مشاوره های لازم در مورد ازمون دکتری می باشد تا کلیه دانشجویان بتوانند در محیطی سالم و در کمال برابری و عدالت و جلوگیری از وقت و هزینه ها در صحنه علم و دانش به رقابت بپردازند
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.104.83.fa
برگشت به اصل مطلب